Leerdoelenrapportage in Oefenweb

Dashboard

Rekentuin en Taalzee bieden een koppeling met leerdoelen. Je bekijkt de leerdoelrapportages in het dashboard onder Resultaten > Leerdoelen. Er bestaat voor elk spel een aparte tabel, deze bekijk je door op het tabblad met de naam van het spel te klikken.

Resultatenrapportage van de leerdoelen

De beheersing van een leerdoel wordt uitgedrukt in kleuren. Deze kleuren zijn gekoppeld aan percentages. We zeggen dat leerlingen gevorderde spelers zijn op een leerdoel vanaf 60% en een doel volledig beheersen wanneer ze scoren tussen de 80 en 100%. Er is geen omslagpunt aan te wijzen waarop een leerdoel beheerst wordt, deze beheersing komt geleidelijk tussen de 60 en 100%.

Wanneer je de leerdoelen bij een domein bekijkt, zie je automatisch de leerdoelen die passen bij het leerjaar van de leerlingen uit je groep. Je kunt er zelf voor kiezen om leerdoelen uit andere leerjaren te bekijken door deze ‘aan’ of ‘uit’ te vinken. 

Het komt voor dat een domein geen leerdoelen voor een bepaald leerjaar heeft. Je kunt dan zelf leerjaren selecteren om te bekijken.

Oefenweb bepaalt de kans dat een leerling een leerdoel beheerst

Het beheersingspercentage van een leerdoel wordt berekend op basis van de score van een leerling op het spel en de gemaakte opgaven uit dat leerdoel. Het is hiervoor niet nodig dat de leerling alle opgaven, die horen bij dit leerdoel, gemaakt heeft. 

Een beheersingspercentage van bijvoorbeeld 75% op een leerdoel wil zeggen dat de leerling zoveel procent van de opgaven, die Oefenweb als ijkpunt voor de vaardigheidsbepaling voor dat leerdoel gebruikt, beheerst.

De koppeling met leerdoelen biedt je een gedetailleerd inzicht in wat een leerling al beheerst en waar nog groei mogelijk is. Op basis van de leerdoelrapportages kun je besluiten welke leerling(en) extra instructie of oefeningen nodig heeft.

Leerdoelen en Oefenwebdata

De leerdoelen in Oefenweb zijn gebaseerd op de nieuwste leerdoelen van SLO (stichting leerplanontwikkeling). Inmiddels zijn de opgaven, die aan leerdoelen gekoppeld zijn in Rekentuin en Taalzee, miljoenen keren gemaakt. Hierdoor kunnen we betrouwbaar uitspraken doen over welke opgaven kinderen makkelijk en moeilijk vinden én wanneer kinderen een leerdoel beheersen. Dit beeld komt niet altijd overeen met de richtlijn die SLO aanhoudt; zo zien we geregeld dat kinderen een leerdoel in Oefenweb op een ander moment beheersen dan SLO beschrijft. 

Vandaar dat we op basis van de Oefenwebdata leerdoelen koppelen aan leerjaren. We kiezen hierbij per leerdoel het leerjaar waarin het grootste deel van de leerlingen het grootste deel van de opgaven in dat leerdoel beheerst. Op deze manier geeft het je als leerkracht een goed beeld van wanneer leerlingen een leerdoel gemiddeld gezien binnen het systeem zouden kunnen beheersen. 

Wat zijn leerdoelen precies?

De meeste spellen in Rekentuin en Taalzee bevatten opgaven die zijn verdeeld over zogenoemde leerdoelen. Dit zijn groepen opgaven, die een gemeenschappelijke eigenschap hebben. Bijvoorbeeld: de sommen “5×6” en “8×6” hebben de gemeenschappelijke eigenschap “tafel van 6”. Leerdoelen worden gebruikt om te beoordelen of leerlingen een bepaalde vaardigheid beheersen of bepaalde kennis hebben.

De kennis van Oefenweb vult SLO leerdoelen aan

De leerdoelen in Oefenweb zijn gebaseerd op de nieuwste leerdoelen van SLO. Deze leerdoelen zijn een concrete uitwerking van de kerndoelen. Waar het nodig was, zijn de doelen van SLO door Oefenweb aangevuld. Voor bepaalde vaardigheden zijn namelijk geen doelen opgesteld, maar hier heeft Oefenweb wel opgaven, en dus betrouwbare informatie, over. Bijvoorbeeld het doel ‘Het verschil tussen twee positieve temperaturen in een contextsituatie berekenen, zoals “In Parijs is het 26˚C en in Wuppertal is het 11˚C. Het temperatuurverschil is … ˚C.”. Dit is een leerdoel waarvan we zien dat het in groep 6 wordt beheerst. We koppelen dit dan ook in de leerdoelenrapportage terug, omdat dit relevante informatie is voor jou als leerkracht. 

Sommige SLO leerdoelen zijn binnen Oefenweb aangepast. Deze aanpassingen zijn gedaan zodat de leerdoelen op een juiste manier aansluiten bij het systeem van Oefenweb. De situatie in de klas verschilt namelijk van de manier van werken binnen ons systeem. Denk hierbij aan de verwerkingssnelheid, uit het hoofd vs. op papier, samenwerken, etc. Zo hebben we het leerdoel ‘optellen onder de 10.000’ gesplitst in twee doelen; met ronde getallen (voor groep 8) en niet-ronde getallen (voor groep 8+). In de klas kunnen kinderen deze opgaven vaak op uitrekenpapier uitrekenen, ons systeem leent zich daar minder goed voor. Daarom hebben we het doel gesplitst in opgaven, die wat makkelijker uit het hoofd kunnen, en opgaven die door zeer vaardige kinderen gemaakt kunnen worden. Zo sluiten de doelen goed aan bij wat we in de data terug zien en waar je als leerkracht inzicht in wilt krijgen.

Oefenweb leerdoeldekkend?

Niet alle doelen, die door SLO ontwikkeld zijn, kunnen worden opgenomen in ons systeem. Het gaat dan om doelen waarvan het niet mogelijk is om deze digitaal te oefenen en te meten. Denk hierbij aan doelen waarbij gekeken wordt of een leerling zaken kan beredeneren, kritisch na kan denken, bepaalde mondelinge- en schrijfvaardigheden heeft of kan werken met pen en papier of andere materialen. En hoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk doelen te verwerken in onze oefensysteem, lenen sommige zaken zich beter voor de schoolomgeving dan een digitale omgeving. Om deze reden is Oefenweb niet geheel kerndoeldekkend.

De leerdoelen binnen Rekentuin en Taalzee zijn zo concreet en meetbaar mogelijk gemaakt. De opgaven zijn geclusterd rondom een bepaald kenmerk van die opgaven, zoals bijvoorbeeld ‘woorden met sch’ of ‘sommen uit de tafel van 8′. Uiteraard blijft het belangrijk om in gedachten te houden dat ook andere factoren een rol kunnen spelen bij het beoordelen van een specifiek leerdoel. Denk hierbij aan de hoeveelheid of moeilijkheid van de te lezen tekst in een opgave, meerdere spellingmoeilijkheden binnen een woord, interpretatie van gebruikte afbeeldingen, tijdsdruk, omgevingsfactoren, etc.

Leerdoelsessies helpen kinderen gericht op leerdoelen te oefenen

Wat is een leerdoelsessie?

Binnen domeinen met leerdoelen is elke vierde speelsessie een leerdoelsessie. Dus een leerling krijgt na drie gewone oefensessies een speciale sessie aangeboden. Binnen zo’n leerdoelsessie worden opgaven aangeboden die horen bij een specifiek leerdoel. Wanneer een leerling dus een leerdoelsessie aangeboden krijgt over het leerdoel ‘Woorden met sch’, kunnen de woorden ‘school’ en ‘schrift’ voorbij komen. 

De opgaven die aan een leerdoel zijn gekoppeld, verschillen van moeilijkheid. Hierdoor oefenen leerlingen binnen een leerdoelsessie nog steeds op een adaptieve manier en dus op hun eigen niveau. Zo kunnen minder vaardige leerlingen oefenen binnen hetzelfde leerdoel met de woorden ‘schaap’ en ‘schoon’ terwijl vaardige leerlingen kunnen oefenen met ‘schatkist’ en ‘handschrift’.

Gericht en automatisch op de belangrijkste leerdoelen oefenen 

Veel en gericht oefenen met leerdoelen, waar iemand minder vaardig in is, werkt. Het systeem selecteert automatisch een leerdoel waar nog (veel) leerwinst te behalen valt. Voordat een leerdoelsessie begint, wordt de leerling op de hoogte gebracht van het doel waaraan geoefend gaat worden. Een leerdoelsessie bevat net zoveel opgaven als een gewone, adaptieve sessie. Het enige verschil met een gewone sessie is, dat alle opgaven in een leerdoelsessie bij één leerdoel horen. Zo groeit de vaardigheid van de kinderen, op het gebied van het leerdoel, door de kracht van herhaling en directe feedback tijdens de sessie. Het systeem biedt na een leerdoelsessie weer opgaven aan uit hetzelfde leerdoel (gemengd met andere opgaven), zodat gemeten wordt of een leerling de vaardigheid van het leerdoel echt beheerst.

Oefenweb selecteert de leerdoelen met de grootste kans op leerwinst

Voordat een leerling een leerdoelsessie gaat spelen, kijkt het systeem naar de beheersing van de leerdoelen binnen het domein. Vervolgens wordt er één van de leerdoelen gekozen, waarvan de leerling al minstens de helft beheerst. Doordat het doel al deels beheerst wordt, is de inhoud van het de oefensessie niet nieuw voor de leerling en is er nog (veel) ruimte voor groei. Door de grote spreiding in moeilijkheid van opgaven binnen een leerdoel, oefent een kind het leerdoel altijd op eigen niveau én is er de succeservaring, die we kennen uit de gewone oefensessies.

Misschien ook interessant: